מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

עמוד ראשי 1
תוכן עניינים 3
העוסקים במלאכת כתיבת המדריך 6
דבר מנהל המפעם 7
מהות תיקון 34 לחוק - דבר מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים 8
גאנט כניסת הרפורמה לתוקף *חדש* 10
הסדרת תהליך הרישוי 12
א. היתר זמני וקבלת רישיון אחריו 13
ב. ביטול רישיון או היתר זמני 17
ג. ביטול היתר מזורז 20
ד. אופן ספירת הימים הנקובים בחוק 22
ה. סמכות המשטרה למניעת מתן רישיון 24
ו. קביעת עקרון עידוד הפעילות הכלכלית ויישום האסדרה 25
ז. תוקפם של רישיונות 26
ח. חובת התייצבות נותני אישור במרכזי שירות 27
ט. שינויים בצו 29
י. שינוי בעלות *חדש* 35
יא. טפסים ומסמכים *חדש* 44
פיקוח ואכיפה 48
א. קיום ביקורת בעסק ודרישה לתיקון ליקויים 49
ב. הסמכת מפקחים 54
ג. סמכויות מפקחים וזיהוי 56
ד. כניסה למתקן המוחזק על ידי גוף ביטחוני 58
ה. עיסוק בלא רישיון או היתר 59
ו. מסירת פרטים לא נכונים במסמך, בהצהרה או בתצהיר 60
ז. אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד 61
ח. תיאום אכיפה בין נותני האישור ורשות הרישוי 62
ט. צו הפסקה מנהלי 64
י. צו הפסקה שיפוטי ללא הגשת כתב אישום 66
יא. עבירות קנס 68
יב. עיצום כספי 69
תכנון ובנייה ונגישות 71
א. הגדרת - תכליות דיני התכנון והבנייה 73
ב. תוקף רישיון/היתר כאשר ניתן לעסק היתר לשימוש חורג *חדש* 79
ג. נגישות 81
מסלולי רישוי דיפרנציאליים 84
א. מסלולי רישוי מקוצרים – הקדמה 85
ב. תמצית מסלולי הרישוי המקוצרים 86
ג. סייגים למתן היתר מזורז ורישיון על יסוד תצהיר, סעיף 6א2 88
ד. הצהרה וסוגי תצהירים *חדש* 90
ה. מסלול רישיון על יסוד תצהיר, סעיף 6 א 3 *חדש* 92
ו. מסלול היתר מזורז א', סעיף 6 א 1 *חדש* 98
ז. מסלול היתר מזורז ב', סעיף 6א1 (ז1) *חדש* 104
ח. תוקפו של ההיתר המזורז, קבלת רישיון לאחריו ובטלות היתר מזורז, סעיף 7 ב 1 110
ט. חידוש רישיון רגיל ובמסלולים מקוצרים *חדש* 111
י. עדכון צו רישוי עסקים, אוגוסט 2020: סיווג עסקים למסלולי רישוי מקוצרים *חדש* 118
רשימת הטפסים לפי התקנות *חדש* 121
מילון מונחים ברישוי עסקים 146
סוף החוברת 154
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=