מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

הסדרת תהליך הרישוי 85 א. מסלולי רישוי מקוצרים – הקדמה היתר מזורז הוא היתר הניתן על ידי רשות הרישוי לעסק בהליך מקוצר, לפני מתן הרישיון. עד היום אִפשר החוק הוצאת היתר מזורז לקבוצת פריטים מצומצמת שפורסמו לה מפרטים אחידים. עד סוף אוקטובר 2018 היו שני פריטים כאלו בלבד, כך שבפועל היישום של היתרים אלו היה קטן מאוד. סיבה נוספת לשימוש המועט בהיתר המזורז מקורה בסייגים ובמגבלות. על מנת להגיש בקשה להיתר מזורז נדרשו בעלי עסקים לעמוד בכמה מגבלות, כגון הימנעות מפתיחת העסק, היעדר הרשעה בעבירת רישוי עסקים בשלוש שנים שקדמו לבקשה ועוד. מגבלות אלו הושארו גם בנוסח החדש ואף הורחבו. משמעות השינוי : התיקון לחוק הרחיב מאוד את האפשרות לשימוש בתצהירים במקום אישור של נותני האישור וחילק את העסקים לכמה סוגים וקבוצות על פי רמות סיכון. בעקבות כך בעלי עסקים המצויים במסלולים מקוצרים ויכולים על פי מגבלות החוק לקבל היתר מזורז או רישיון על פי תצהיר, יהיו חייבים ל השתמש במסלול זה, והם יקבלו היתר מזורז או רישיון עסק בזמן קצר יחסית, עוד לפני שהעסק נפתח בפועל . שימו לב! בעל עסק לא יוכל להגיש בקשה במסלול רגיל , אם העסק המבוקש על ידו מסווג במסלול מקוצר והוא עומד בתנאי הסף לכך. במסלול המקוצר יוכלו בעלי עסקים לפתוח את הע סקים גם ללא ביקורת מוקדמת בעסקים, או לעבור ביקורת במועד מאוחר יותר, כשהעסקים כבר פתוחים, הכול על פי דרישות מסלול ההיתר המזורז. בעלי עסקים שיעמדו בתנאי הסף של המסלולים המקוצרים יהיו חייבים לקבל היתר דווקא במסלול זה, ולאחר שיגישו תצהירים, מסמכים וחוות דעת נ דרשות, יוכלו לקבל היתר מזורז או רישיון עסק בתוך זמן קצר ולהפעיל את העסקים כחוק. בעלי עסקים שאינם עומדים בתנאי הסף להגשת בקשה להיתר מזורז, לא יוכלו להגיש בקשה במסלולים המקוצרים, והם יופנו להליך הרישוי הרגיל. אופן הגשת בקשה לרישיון עסק , על פי המפורט בחוק רישוי עסקים ועל פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), זהה בכל סוגי הבקשות מבחינת טופס הבקשה. בנוסף לכך, לבקשה להיתר מזורז יש לצרף הצהרה על כך שלמבנה קיים היתר בנייה כחוק וכן מסמכים נוספים הנדרשים בהתאם למפרט האחיד של סוג העסק המבוקש. בקשה לקבלת היתר מזורז שהוגשה לפי חוק זה תיראה כבקשה לקבלת רישיון עסק לאותו העסק לפי חוק רישוי עסקים, והוראות חוק רישוי עסקים החלות על בקשה לרישיון עסק יחולו גם על בקשה להיתר מזורז סעיף 6 א .) 1 (ח

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=