מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

הסדרת תהליך הרישוי 86 ב. תמצית מסלולי הרישוי המקוצרים סוגי עסקים וסוגי מסלולי הרישוי סוגי עסקים דוגמה מוחשית סימון עמודה בצו תהליך קבלת רישיון פשוטים מספרה 1.4 ב (עד 300 מ"ר) ר"ת – תצהיר קבלת רישיון עסק מייד לאחר הגשת התצהיר בינוניים כלי שייט – השכרתם, אחסונם 8.8 א א' – היתר מזורז א' קבלת היתר מזורז ל 180- ימים מייד לאחר הגשת התצהיר ולאחר מכן קבלת רישיון + בינוניים בית מרקחת 1.1 ב' – היתר מזורז ב' הגשת תצהיר, קבלת היתר מזורז ל 180- ימים רק אחרי תקופת בדיקה של נותני האישור ולאחר מכן קבלת רישיון מורכבים הסעדה (קייטרינ ג) 4.6 ה עמודה ריקה – הליך רגיל קבלת רישיון בגמר תהליך הרישוי הגשת הצהרה לעניין תכנון ובנייה בכל המסלולים יש להגיש בקשה לרישיון עסק ולצרף לה את התוכניות הנדרשות בחוק ובתקנות (סעיף 6 ב). במסלולים המקוצרים – רישוי על יסוד תצהיר, היתר מזורז א' והיתר מזורז ב' – יש לצרף לבקשה גם הצהרה של המבקש כי ניתן היתר בנייה למקום שבו עתיד לפעול העסק 1 , וכן כי לא נעשו בעסק עבודות טעונות היתר בנייה ללא קבלת היתר [ס' 6 א .]) 1 (ג הגשת תצהיר במסלולי רישוי מקוצרים בכל מסלולי הרישוי המקוצרים על המבקש להגיש תצהיר מאומת כדין על מנת לקבל רישיון או היתר מזורז [ס' 6 א .]) 1 (ו תצהיר זה זהה בכל המסלולים, ויוצהר בו כי: .1 מתקיימים תנאי המפרט האחיד שפרסמו נותני האישור והתנאים שנדרשו על ידי הרשות ; .2 לא מתקיימים הסייגים המנויים בסעיף 6 א ;2 2 .3 ידועה חובתו להבטיח שהתנאים ברישיון שהתנה נותן האישור, והתנאים שפורסמו במפרט האחיד, והתנאים שדרשה רשות הרישוי יתקיימו בעסק בכל עת. טופס התצהיר יכלול מידע לעניין המשמעות של הגשת תצהיר כוזב או מסירת פרטים שאינם נכונים בתצהיר. נזכיר: מסירת תצהירים, הצהרות ומסמכים שא ינם נכונים לעניין קבלת רישיון או היתר במסלולים מקוצרים היא עבירה חדשה ונפרדת בחוק רישוי עסקים (סעיף 14 א .)2 המבקש רשאי לציין בתצהיר שבכל הנוגע לעניין מסוים שאינו בתחום מומחיותו, תצהירו ניתן בהתאם לאישור שקיבל מאיש מקצוע, והוא יצרף לתצהיר את האישור המתאים. 1 או שלא הצליח בשקידה סבירה למצוא את היתר הבנייה שניתן למקום. 2 שימו לב שקיימת הוראת מעבר הקובעת ששניים מהסייגים (הפעלת עסק ללא רישיון והרשעה על עבירת רישוי עסקים) יחולו רק לאחר 3 שנים מיום פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=